บริษัทดรีม ครีเดเตอร์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105558162154 ปรากฎข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้ กรรมการของบริษัทมี 1 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

นางสาวอภิญญา เพิ่มพูล จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมื่อชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท/ห้าล้านบาทถ้วน

 • สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 129/2 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ7) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหาน โทร.02-3722829
 • สำนักงานสาขา ตั้งอยู่เลขที่ 1330/2 ตำบลท่ามะเขือ คลองขลุง กำแพงเพชร 62120 โทร. 055-741866

โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ คลองออ้มนนท์
บางศรีเมือง นนบุรี จำนวน 2 สถานี ขนาดอาคาร 15.00*30.00 เมตร

 • เจ้าของโครงการ สำนักงานโยธา จังหวัดนนบุรี
 • ผู้รับเหมา บริษัทดรีมครีเอเตอร์ จำกัด
 • มูลค่าก่อสร้าง 46 ล้านบาท
 • ระยะเวลาก่อสร้าง 365 วัน

โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำแข้ง กรเทพ คลองขลุง จำกัด อ.คลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ขนาดอาคาร 42.00*67.00 เมตร พื้นที่ประมาณ 2800 ตารางเมตร พร้อมอาคารโกดัง บ้านพักพนักงาน ห้องน้ำ และที่จอดรถ ( ส่วนขอโครงสร้าง)

 • เจ้าของโครงการ บริษัทกรเทพ คลองขลุง จำกัด
 • ผู้รับเหมา บริษัทดรีมครีเอเตอร์ จำกัด
 • มูลค่าก่อสร้าง 36 ล้านบาท
 • ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน

โครงการงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภุมิภาค จังหวัดนครสวรรค์

 • เจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครสวรรคื
 • มูลค่าโครงการ 20 ล้านบาท
 • ระยะเวลาก่อสร้าง 11 พค.2554 -30 มีนาคม 2555

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105558162154 ปรากฎข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล

กรรมการของบริษัทมี 1 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ นางสาวอภิญญา เพิ่มพูล

จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมื่อชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 129/2 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ7) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหาน โทร.02-3722829

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่เลขที่ 1330/2 ตำบลท่ามะเขือ คลองขลุง กำแพงเพชร 62120 โทร. 055-741866

Projects
Employees
Constructor
Partners

เอกสารอ้างอิง